ทำเนียบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระแก้ว

 

 

 

นายปริญญา ตลาโสร์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระแก้ว

 

นายปกรณ์ ภูมิเขต
อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ
นายสุรพงษ์

กรรมการและเลขานุการ
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

 

นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ครู คศ.3
นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์
ครู คศ.2
นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ครู คศ.3
นางสาวสมปอง นาราศรี
ครู คศ.3
นางสาวอภิญญา อัญญะมณี
ครู คศ.3
นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐ
ครู คศ.3
นายปัญญา ทรัพย์เจริญ
นางมลิวัลย์ ยอดยัง
ครู คศ.3
นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ.3
นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ
นางสาวจงจิตร เด่นกระจ่าง
นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ครู คศ.2